Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Projekt podporující zdraví

Od roku 1997, jako první MŠ v Havířově, jsme zařazeni do celostátní sítě mateřských škol pracujících podle programu "Mateřská škola podporující zdraví".

Zapojujeme se do ekologických programů a akcí spojených s ochranou životního prostředí. Jsme zařazeni do sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu „Mrkvička“, ve spolupráci s fa FCC Česká republika, s.r.o., která zajišťuje služby spojené s odpadovým hospodářstvím, se již mnoho let aktivně zapojujeme do ekologické soutěže ve sběru papírů.

Snažíme se vytvářet prostředí s možností pozitivního přijetí, respektu, seberealizace pro všechny zúčastněné (děti, zaměstnance, rodiče), prostředí, v němž všichni budou mít pocit sounáležitosti s životem MŠ. Vzájemná spolupráce je postavena na důvěře, ochotě pomoci a snaze poskytnout dětem radostné, plnohodnotné a inspirující dětství.

V budově je umístěna jedna třída ZŠ se spojenými ročníky. Seskupení MŠ a ZŠ je pro plynulý, nestresující přechod dítěte do základní školy ideálním předpokladem. Pohoda prvňáčků je rovněž jedním z významných kritérií programu podpory zdraví.

Školní vzdělávací program je postaven na filozofických základech modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program (ŠVP) vychází z Programu podpory zdraví MŠ, splňuje požadavky na moderní předškolní vzdělávání. Je vypracován na tři roky, vychází z osobnostních potřeb a zájmů dětí.

Garantem tohoto projektu je Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). Certifikát o zařazení do programu obhajujeme v pravidelných tříletých cyklech. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu pobytu dětí v MŠ vyskytnou.

V našem pojetí je škola místem, které dítě motivuje i podporuje k aktivnímu učení se prostřednictvím vlastních prožitků. Vycházíme ze skutečnosti, že pro vyvíjející se dítě je nesmírně důležitá pohoda, harmonie, pozitivní naladění, bezpečí.

Naším cílem je mít kolem sebe šťastné a spokojené děti. Vést je již od útlého věku k přátelství a úctě nejen k lidem, ale i k sobě samému, ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Snažíme se, aby způsob práce s dětmi v naší mateřské škole byl založen na přímých zážitcích dítěte, podporoval dětskou zvídavost a přirozenou potřebu objevovat, nabízel dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu, podněcoval radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, a vytvářel přirozené zázemí pro osvojování nových zkušeností, zážitků a vědomostí.

Plánování realizujeme podle metody E – U – R. Jedná se o třífázový model učení, který respektuje mechanismus přirozeného učení a zařazuje stále platné prvky učení J. A. Komenského.

Stručné vysvětlení:

 1. fáze: EVOKACE (vybavení), děti si vybavují
 • co již o daném tématu vědí
 • co se domnívají, že o něm vědí
 • jaké je napadají otázky
 • co si o tématu myslí

vizuální formu splňuje myšlenková mapa, prostý výpis myšlenek dětí…

v komunikaci: diskuse, rozhovory, kulatý stůl…

 1. fáze: UVĚDOMĚNÍ (zpracování nových informací)

Děti si informace zařazují do vlastní struktury.

 1. fáze: REFLEXE (evaluace, hodnocení)

je třetí fáze procesu učení. Nyní děti hodnotí, co a jak se učily (ohlíží se).

 • obsah - co nyní děti o tématu vědí, co si potvrdili, co si vyvrátili, co si upřesnili, na jaké otázky stále neznají odpověď, co dalšího by chtěli o tématu vědět apod.,
 • procesy - jak k těmto poznatkům došli, co se během učení dělo, zda se jim práce dařila a díky čemu apod.
 • Děti si uvědomí, co a jak se učily, jaký pokrok udělaly. Je to ideální pole k tomu, abychom se věnovali také těm momentům, které leží „trošku za“ samotným učivem, tedy například rozvoji klíčových kompetencí, emocím dětí apod.

Smyslem reflexe je zužitkovat zkušenosti dětí s procesem učení do budoucna. Důležité na reflexi je to, že ji provádí děti společně s učitelkou.

Do procesu plánování se aktivně zapojí děti jako pomocníci, jako zdroj nápadů. Samy si určí konkrétní obsah, který bude vycházet z jejich poznatků, zkušeností a nápadů. Děti se stanou partnery. Budou se učit přebírat zodpovědnost za splnění vybraného úkolu, za plnění dílčích cílů.

Po ukončení tematické části učitelky na základě stanovených kritérií písemně vyhodnotí do plánu úspěšnost naplnění dílčích vzdělávacích cílů pomocí Konkretizovaných výstupů (ukazatelů dosaženého vzdělávání). Ze zjištěných poznatků pak vychází při plánování další tematické části.

Preferovanými činnostmi, které v MŠ uplatňujeme, jsou: volná hra, experimentování, prožitkové učení, kooperativní hry, práce s přírodními materiály, pěstitelské činnosti, výlety a komunitní kruh.

Klademe důraz na:

 • individuální přístup
 • efektivní komunikaci
 • možnost svobodné volby
 • vlastní iniciativu dítěte
 • věková přiměřenost úkolů
 • aktivní účast dítěte
 • vhodně připravené, přátelské a bezpečné prostředí
 • řešení smysluplných úkolů v podmínkách kooperativního učení: učitel - dítě, dítě - dítě
 • spontánní sociální učení
 • prevence sociálně - patologických jevů
 • aktuální zpětnou vazbu a sebehodnocení.

Created by Netsimple
http status: 200

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.