Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Znovuotevření MŠ k 25. 5. 2020

Na základě usnesení Rady města Havířova ze dne 11. 5. 2020 obnovujeme provoz mateřské školy k 25. 5. 2020.

Následující pokyny vycházejí z manuálu MŠMT ze dne 30.  04. 2020 „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ a pokynů ředitelky školy.

Tento dokument stanoví závazné základní provozní podmínky ve vztahu k dětem a jejich zákonným zástupcům, popř. jiného doprovodu dítěte.

Počet dětí docházejících do MŠ není limitován. Mohou nastoupit všechny děti zapsané pro tento školní rokZVAŽTE VŠAK VŠECHNA RIZIKA POBYTU VAŠEHO DÍTĚTE V MŠ.  Mějte na paměti, že se budou v budově školy pohybovat i žáci ZŠ, pro něž platí jiná pravidla.

První den nástupu dítěte do MŠ odevzdáte podepsané Čestné prohlášení. ZDE Bez něj nemůže dítě do  MŠ nastoupit.

 

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ

 • Rodiče jsou povinni dodržovat 2m rozestupy, neshlukovat se před budovou, v budově ani na zahradě školy.
 • PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ JE OMEZEN POUZE NA DOBU 6:30 - 7:30 hod. a 8:00 – 8:30 hod. Čas od 7:40 – 8:00 hod. je vymezen pro příchod žáků ZŠ. V době vymezené pro ZŠ nebudou rodiče ani děti MŠ do budovy vpuštěny.
 • Doprovázející osoba (rodič) se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Při vstupu do budovy použijete dezinfekci, která bude připravena u hlavního vchodu.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení dohlédnete, aby si dítě v umývárně umylo ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a osušilo jednorázovým papírovým ručníkem.
 • V šatně dohlédnete, aby mělo dítě své věci pouze na svém vyhrazeném místě (věšák, polička, uzavíratelná skříňka).
 • Dítě nebude nosit do školky žádné hračky ani plyšáky.
 • Dítě učitelce předáte, aniž byste do třídy vstoupili.

 VE TŘÍDĚ

 • Učitelka provede ranní zdravotní filtr. V případě potřeby bude dítěti změřena teplota.
 • Pokud dítě bude jevit jakékoliv příznaky nemoci, jsme oprávněni ho nepřijmout!!! Pokud má dítě alergickou rýmu nebo kašel, je potřebné aktuální potvrzení od lékaře, že je příznak neinfekční.
 • Denní aktivity dětí budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku (i v odpoledních hodinách). Z tohoto důvodu žádáme o dostatečné množství vhodného a  pohodlného oblečení a obutí.
 • Z důvodu možného výskytu onemocnění je nutné vybavit dítě rouškami – minimálně 2 ks, které budou uloženy v igelitovém sáčku v šatně ve skříňce.
 • Děti budou sledovány i během dne a při příznacích onemocnění, budou rodiče okamžitě informováni a dítě si musí co nejdříve z MŠ vyzvednout. Dítě bude umístěno do samostatné místnosti (izolace), kde na něj bude dohlížet zaměstnanec školy. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte, budou všechny děti, včetně učitelek, nosit roušku.
 • Proto Vás velmi důrazně žádáme, abyste při podezření na respirační onemocnění, zvážili přítomnost dítěte v MŠ (např. i když se vám zdá, že dítě začínákašlat apod.). Eliminujeme tak situace, kdy budeme nuceni všichni nosit roušku až do doby, než si dítě vyzvednete a sdělíte jeho skutečný zdravotní stav doložený potvrzením od lékaře.

 

V JÍDELNĚ

 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.
 • Před jídlem si každé dítě umyje ruce, před vstupem do jídelny použije za dozoru učitelky dezinfekci.
 • Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nabírat nebudou a nebudou si brát ani příbory.
 • Veškeré prostory mateřské školy budou během dne ve zvýšené míře čištěny, dezinfikovány a bude prováděno pravidelné větrání vnitřních prostor.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Při vyzvedávání dětí platí stejná pravidla jako při příchodu. Tzn. dezinfikovat ruce (pokud vcházíte do budovy), neshlukovat se, dodržovat 2 m rozestupy.
 • Zjistíte-li, že je v chodbě (šatně) větší množství osob či žáků ZŠ, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti, případně i před budovou.
 • Po vyzvednutí dítěte ze třídy (zahrady) MŠ co nejrychleji, bez většího otálení, opustíte s dítětem areál MŠ.

 

PLATBY

 • Za měsíc březen Vám bude vrácena poměrná část „školného“. V květnu zaplatíte za 5 dní, v červnu plnou částku.
 • Pokud z vlastního rozhodnutí nebudete dítě do MŠ do konce školního roku posílat, můžete požádat o snížení platby na ½, tj. zaplatíte 200,- Kč.
 • Stravné se vybírá v obvyklém termínu.
 • Pokud dítě neodhlásíte ze stravy nejpozději ráno do 6:30 hod., strava propadá bez náhrady. Oběd nelze vyzvednout v jídlonosiči.

 

Podmínky obnovení provozu, a tím spojená opatření, se budou měnit podle změn v legislativě, podle aktuální situace kolem pandemie, podle momentální situace v naší mateřské škole.

 

 18. 5. 2020, Naděžda Mojová, ved.uč. MŠ

Created by Netsimple
http status: 200