Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Zápis do mateřské školy - AKTUALIZACE

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice Frýdecká 37 po dohodě se zřizovatelem Statutárním městem Havířov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

ZÁPIS DĚTÍ do MŠ bude probíhat ve dnech 4. 5. - 15. 5. 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zákonný zástupce doručí do MŠ:

 • vyplněný formulář „Žádost o přijetí do MŠ“ s uvedenou čitelnou emailovou adresou a  telefonním číslem ZDE
 • Evidenční list   ZDE 
 • kopii rodného listu
 • čestné prohlášení o očkování dítěte, včetně kopie očkovacího průkazu ZDE
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
 • žádají-li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo-li vydáno

Pokud již máte lékařem potvrzený „Evidenční list“  dítěte, nemusíte dokládat čestné prohlášení ani očkovací průkaz!

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2020, pokud ještě do MŠ nedocházejí.


Způsob doručení dokumentů

Vyberte si jeden z níže uvedených způsobů dopručení:

 • vložit podepsanou žádost a ostatní dokumenty v obálce s označením ZÁPIS do  poštovní schránky MŠ
 • podepsanou žádost a ostatní dokumenty doručit poštou na adresu školy: Mateřská škola Občanská 11/76, Havířov – Dolní Datyně, 736 01
 • do datové schránky školy (ID schránky školy: v3gghqf)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • osobním podáním v MŠ - termín nutno předem telefonicky domluvit na tel. č. 739 423 795

 

Jak zjistíte, že Vaše Žádost o přijetí dítěte byla řádně doručena:

 • doručenou přihlášku v MŠ zaevidujeme a na Vaši emailovou adresu zašleme přidělené registrační číslo – nejpozději v pondělí 18. 5. 2020
 • Pokud by k Vám toto potvrzení nedošlo, kontaktujte prosím vedoucí učitelku MŠ p.  Mojovou: 739 423 795 / ms.obcanska@tiscali.cz
 • prosíme o čitelně vyplněnou emailovou adresu, na kterou Vám budeme postupně zasílat informace

Ukončení přijímacího řízení:

 • Přijímací řízení bude ukončeno v pátek 15. 5. 2020
 • O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování bude postupovat podle platných „kritérií“ ZDE
 • Každá žádost bude bodově ohodnocena.
 • Seznam přijatých dětí (pouze registrační číslo) bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu na webových stránkách MŠ msobcanska.cz a na vývěsce u vchodu do školy

Při vlastním zápisu dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.

Těšíme se na Vás.

Created by Netsimple
http status: 200